VOP
Všeobecné ochodní podmínky platné od dubna, 2021

PDF ke stáhnutí v češtině 

PDF ke stáhnutí v angličtině 

 

1. Všeobecné obchodní podmínky

a) Na všechny nabídky, přijetí nabídek zákonem vyžadované transakce, prodeje a dodávky zboží a služeb, přijetí nabídek, zákonem vyžadované transakce, prodejů a dodávek zboží a služeb uskutečněných prostřednictvím prostředku komunikace na dálku mezi společností SHIMADZU Handels GmbH ("Shimadzu") v záležitostech týkajících se jejího odštěpného závodu v České republice, Shimadzu Handels GmbH-organizační složka, a podnikateli ve smyslu ust. § 420 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) (podnikatelé jednotlivě dále jako „Kupující“) se uplatní následující všeobecné obchodní podmínky společnosti Shimadzu („VOP“).

b) Tímto jsou řešeny jakékoli podmínky nákupu, dodávek a plateb Kupujícího („VOP Kupujícího“), které jsou v rozporu s těmito VOP. VOP Kupujícího, jakákoli dohoda o podmínkách, která se liší od VOP nebo se od VOP a/nebo dodatků k VOP odchyluje, vyžaduje předchozí písemný souhlas Shimadzu, v opačném případě platí výhradně VOP.

c) Ústní prohlášení, sliby, dohody o zajištění a/nebo dohody odchylující se od VOP, zvláště pak provedené telefonicky, vyžadují písemné potvrzení Shimadzu, aby byly právně účinné.

d) I v případě rozporů v předchozích vzájemných smluvních prohlášeních nebo v písemném potvrzení bude smlouva uzavřena přijetím naší dodávky nebo jiných služeb plnění výhradně a vždy v souladu s našimi VOP.

e) Shimadzu si vyhrazuje právo VOP kdykoli změnit.

f) Aktuální verzi VOP je možné zobrazit na domovské stránce www.shimadzu.cz a lze ji stáhnout a uložit.

2. Nabídky

a) Všechny nabídky učiněné společností Shimadzu se mohou bez předchozího upozornění změnit a jsou nezávazné, neníli výslovně písemně uvedeno jinak.

b) Objednávky Kupujícího, včetně objednávek Kupujícího v internetovém obchodě, jsou závazné. Smlouva mezi Kupujícím, který zadal objednávku (v internetovém obchodě Shimadzu („internetový obchod“) kliknutím na tlačítko „příkaz k platbě“ v posledním kroku procesu objednávky), a Shimadzu bude uzavřena přijetím objednávky společností Shimadzu, které se uskuteční jedním z následujících způsobů: (i) předáním nebo zasláním písemného potvrzení objednávky, (ii) potvrzovacím podpisem objednávky společností Shimadzu, (iii) podepsáním samostatné smlouvy společností Shimadzu, nebo (iv) plněním nebo dodáním zboží a/nebo služeb objednaných Kupujícím Kupujícímu (každý z úkonů uvedených v bodech (i) až (iv) „Potvrzení objednávky“).

c) Ilustrace a nákresy související s výrobky Shimadzu, jakož i informace a údaje obsažené v katalozích, brožurách, reklamní literatuře atd. („informace v brožurách“) představují pouze orientační hodnoty a jsou relevantní pouze v případě, že na ně bude výslovně odkazováno v Potvrzení objednávky; tímto je vyloučena aplikace vyvratitelné domněnky v ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Informace v brožurách v žádném případě nepředstavují záruky určité jakosti a provedení věcí, resp. jejích vlastností nebo ujištění o nich. Záruky a ujištění budou dohodnuty pouze písemně a jako takové označeny. O vadu ve smyslu ust. § 2095 a § 2096 občanského zákoníku se bude jednat, vzhledem k informacím v brožurách, pouze tehdy, pokud se skutečná jakost či provedení, resp. vlastnost odchýlí, a to nejen nepatrně, od jakosti a provedení, resp. vlastnosti popsané v informacích v brožurách.

3. Registrace v internetovém obchodě a zpracování osobních údajů

a) Kupující si může objednat zboží v internetovém obchodě jako registrovaný uživatel. Kupující je registrovaným uživatelem, pokud se Kupující přihlásí k účtu internetového obchodu pomocí emailové adresy a hesla, které si při registraci, před nebo během objednávky, svobodně zvolí. Z registrace neplyne žádná povinnost zakoupit zboží nabízené společností Shimadzu.

b) Kupující je povinen udržovat heslo svého účtu v internetovém obchodě v tajnosti a za žádných okolností je nesdělovat třetím osobám, tj. osobám mimo společnost nebo osobám ve společnosti Kupujícího, které nejsou oprávněny Kupujícího zastupovat.

c) Kupující může registraci kdykoli zrušit v položce nabídky „můj účet“.

d) Pokud se informace poskytnuté Kupujícím změní, je za jejich aktualizaci odpovědný sám Kupující. Všechny změny lze provést online po přihlášení v položce nabídky „můj účet“.

e) Informace o zpracování osobních údajů nalezne Kupující v informacích o ochraně údajů společnosti Shimadzu, které jsou k dispozici na následujícím odkazu https://www.shimadzu.cz/privacy-policy.

4. Ceny

a) Pokud není dohodnuto jinak, je cena vždy uvedena bez zákonem stanovené DPH, nákladů na balení a dopravu. Ceny jsou odvozeny od nákladů společnosti Shimadzu v době uzavření smlouvy. Pokud je dodací lhůta delší než 4 měsíce, je Shimadzu oprávněna účtovat Kupujícímu náklady na dodatečně zavedená nebo zvýšená cla, daně, poplatky, platby, náklady na přepravu a/nebo na energii, mzdy atd., nebo na zvýšení nákupních cen Shimadzu v důsledku změn směnných kurzů.

b) U objednávek, jejichž celková cena (tj. včetně DPH, nákladů na balení a dopravu) je menší než 4500 Kč je Shimadzu oprávněna účtovat paušální částku 285 Kč (jde o konečnou částku včetně DPH) jako náhradu za zpracování malé objednávky.

5. Zaslání, přeprava a pojištění

a) Nebezpečí škody přechází na Kupujícího okamžikem předání věci dopravci pro přepravu ke Kupujícímu do místa určení. To platí například také v případě dohody o placeném doručení zásilky, v případě sjednání podmínek FOB nebo C&F (náklady a přepravné) ve smyslu mezinárodních obchodních podmínek (INCOTERMS) a také v případě, že výběr dopravního prostředku, přepravující osoby a/nebo přepravní trasy provede Shimadzu.

b) Shimadzu je povinna uzavřít pojištění přepravy pouze v případě a v rozsahu písemné dohody s příslušným Kupujícím. Takové pojištění bude uzavřeno na žádost Kupujícího. Z toho plynoucí pojistné a výdaje uhradí Kupující.

6. Termíny dodání

a)  Pokud není písemně výslovně dohodnuto jinak, jsou termíny dodání a plnění pouze orientační a nejsou pro Shimadzu závazné.

b) Dodací lhůty začínají běžet od toho data z následujících, které nastane jako poslední:
    - Datum Potvrzení objednávky;
    - Datum splnění všech technických, obchodních a finančních podmínek, kterými je Kupující zavázán;
    - Datum, kdy společnost Shimadzu obdržela zálohu složenou před dodáním objednaného zboží a/nebo vystavený akreditiv nebo bankovní záruku, pokud byl takový postup mezi Shimadzu a Kupujícím dohodnut.

c) Všechny dodávky závisejí na tom, zda Shimadzu obdrží své vlastní dodávky včas.

d) Zvláštní okolnosti, jako jsou stávky, odstávky provozu uložené zákonem nebo vládními orgány nebo způsobené jinými okolnostmi, jako jsou pandemie nebo technické závady, provozní omezení, narušení provozu, zákazy dovozu a vývozu, řešení potíží s dodavateli Shimadzu a jiné události, které Shimadzu nepředvídá, skutečnosti zakládající vyšší moc ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku a okolnosti, které přímo nebo nepřímo narušují dodávku nebo plnění nebo jim brání, osvobozují společnost Shimadzu od jejího závazku plnění po dobu a v rozsahu narušení provozu a přepravy z toho plynoucí, aniž by měl Kupující právo vyvodit z toho jakékoli nároky na náhradu škody.

e) Pokud Shimadzu nedodrží dodací lhůtu dohodnutou jako závaznou, má Kupující po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, ne kratší než 14 (čtrnáct) pracovních dní, která bude Kupujícím stanovena písemně, právo odstoupit od smlouvy, avšak jen v případě, že v takto určené dodatečné lhůtě nedojde k plnění ze strany Shimadzu. V případě nedodržení závazné dodací lhůty má Kupující nárok na náhradu škody, ale pouze pokud jej zavinila Shimadzu a dodatečná lhůta vyprší bez výsledku; v případě zavinění Shimadzu ve formě prosté nedbalosti je škoda za zpoždění dodávky v případě závazně dohodnuté dodací lhůty omezena na 0,5 % (půl procenta) z kupní ceny vybavení nebo části vybavení, které nelze použít z důvodu špatného načasování dodávky, a to za každý celý týden prodlení, maximálně však 5 % (pět procent) z kupní ceny. Nad rámec uvedeného je společnost Shimadzu odpovědná za škodu pouze v rozsahu podle bodu 10 písm. f) VOP.

f) Kommt der Käufer etwa durch das eine Handlung oder das Unterlassen einer ihm obliegenden Handlung, etwa im Zusammenhang mit Bestellungen oder Vorbereitungsarbeiten oder der Abnahme des Kaufgegenstandes oder sonst wie in Verzug mit der Annahme oder Abnahme, so wird der vereinbarte Kaufpreis bzw. der noch offene Restkaufpreis nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist jedenfalls fällig. Unberührt bleiben darüber hinaus die gesetzlichen Wirkungen des Annahmeverzuges insbesondere gemäß § 1419 ABGB sowie ein daneben bestehender Anspruch auf weitergehenden Schadenersatz. Eine im Ermessen von Shimadzu stehende Zwischenlagerung des Kaufgegenstandes erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers.

7. Fakturace a platba

a) Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od vystavení. Kupujícímu nevznikají žádné nároky vůči Shimadzu v případě, že fakturu uhradí před datem splatnosti Směnky a šeky, které není Shimadzu povinna přijmout, nemají žádný vliv na trvání peněžitého dluhu, a dokud nebude řádným způsobem provedena platba ke splnění peněžitého dluhu, nepominou důsledky prodlení.

b) U dílčích faktur se platební podmínky stanovené pro celkovou objednávku uplatní obdobným způsobem. Částečné dodávky mohou být v každém případě fakturovány samostatně.

c) V případě prodlení se zaplacením peněžitého dluhu je Kupující povinen hradit úrok z prodlení ve výši 9,2 % ročně. Kupující odpovídá společnosti Shimadzu za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prodlením Kupujícího se zaplacením peněžitého dluhu (např. náklady na právní pomoc atd.). Zároveň je společnost Shimadzu oprávněna požadovat po Kupujícím náklady spojené s uplatněním pohledávky na zaplacení každého jednotlivého peněžitého dluhu, a to minimálně ve výši 1200 Kč.

d) Shimadzu má právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění či jeho části, pokud je Kupující v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu po dobu jednoho týdne. Shimadzu má právo nárokovat po Kupujícím škodu způsobenou v důsledku jeho prodlení se zaplacením peněžitého dluhu. Odstoupení od smlouvy společností Shimadzu neovlivní nároky na náhradu škody společnosti Shimadzu (například za zbytečné výdaje, ušlý zisk atd.).

e) Pokud se po uzavření kupní smlouvy výrazně zhorší finanční situace Kupujícího nebo pokud Shimadzu následně zjistí, že finanční situace Kupujícího je výrazně horší, než společnost Shimadzu předpokládala, má Shimadzu nárok podmínit dodávku předchozím splněním všech platebních povinností Kupujícího, plynoucích také z dalších objednávek a dodávek Shimadzu. Pokud již byla dodávka provedena, je společnost Shimadzu oprávněna získat zboží zpět a/nebo je zadržet, dokud nebudou splněny všechny platební povinnosti Kupujícího. To platí bez ohledu na to, zda bylo k těmto pohledávkám poskytnuto Shimadzu zajištění v jakékoliv formě (směnka atd.), jehož platnost vyprší později. Ustanovení tohoto odstavce se použijí i v případě, pokud Shimadzu přijala směnky a Shimadzu následně obdrží nepříznivé informace o finanční situaci příjemce nebo vystavitele.

f) Kupující může započíst pouze své nesporné nebo právně uznané pohledávky výlučně pouze vůči pohledávkám společnosti Shimadzu ze stejného smluvního vztahu. Kupující nemá právo uplatnit zadržovací právo k předmětu koupě.

8. Výhrada vlastnictví

a) Shimadzu si vyhrazuje vlastnické právo k veškerým věcem dodaným Kupujícímu až do úplného zaplacení ceny, úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky na zaplacení ceny. Shimadzu má právo předem určit, na jakou dlužnou částku (jistina, úrok z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky) se nejprve započte platba Kupujícího.

b)  Pokud je dodávané zboží spojeno s jiným movitým předmětem ve vlastnictví Shimadzu takovým způsobem, že je lze považovat za nedílnou součást nové věci, vzniká Kupujícímu a Shimadzu spoluvlastnické právo k nové věci v poměru dodávaného zboží (Kupující) a jiného movitého předmětu (Shimadzu).

c) Kupující může dále prodávat smluvní zboží dodávané Shimadzu ještě předtím, než ke zboží nabude vlastnické právo – za předpokladu, že není v prodlení s platbou kupní ceny – v řádných obchodních transakcích výlučně s výhradou svého vlastnického práva a výlučně vůči platbě v hotovosti nebo směnkou. Dokud je zboží s výhradou vlastnického práva Shimadzu v dispozici Kupujícího, bude je uchovávat pro Shimadzu s péčí řádného hospodáře.

d) Pokud Kupující prodá zboží, ke kterému si vyhradilo vlastnické právo Shimadzu (tj. ještě předtím, než Kupující nabude ke zboží vlastnické právo) s výhradou vlastnického práva, postoupí tímto Kupující Shimadzu nároky vyplývající z dalšího prodeje ponechaného zboží v plné výši a v případě předchozího zpracování nebo smísení se zbožím, které nepatří Shimadzu, ve výši hodnoty zpracovaného zboží s výhradou vlastnického práva, jak je uvedeno na příslušné faktuře mezi Shimadzu a Kupujícím. Pokud je takový prodej zboží proveden spolu s jiným zbožím, které nedodává Shimadzu za celkovou cenu, Kupující tímto postoupí Shimadzu svůj nárok na kupní cenu v rozsahu hodnoty zboží s výhradou vlastnického práva fakturované Shimadzu Kupujícímu. V každém z výše uvedených případů se Kupující, který prodá zboží s výhradou vlastnického práva Shimadzu v souladu s ustanovením 8. písm. f) VOP, zavazuje odpovídajícím způsobem to uvést ve svých účetních knihách a na souvisejících fakturách. K postoupení nároků Kupujícího na Shimadzu podle výše uvedeného v tomto bodu 8 písm. d) VOP dojde za úplatu, jejíž výše bude odpovídat vždy nižší z částek (i) ceny za prodej zboží s výhradou vlastnického práva mezi Shimadzu a Kupujícím a (ii) ceny za prodej téhož zboží s výhradou vlastnického práva mezi Kupujícím a třetí osobou („Úplata za postoupení“). Pohledávka Kupujícího na zaplacení Úplaty za postoupení bude automaticky započtena proti pohledávce Shimadzu na zaplacení kupní ceny za zboží za Kupujícím.

e)  Na žádost Shimadzu je Kupující povinen informovat dlužníka o postoupení pohledávky společnosti Shimadzu s uvedením výše pohledávky. Kupující je povinen poskytnout Shimadzu veškeré informace nezbytné k uplatnění práv Shimadzu a předat všechny příslušné dokumenty. Pokud výše nároků postoupených Kupujícím na Shimadzu podle bodu 8 písm. d) VOP překročí celkovou cenu za prodej zboží s výhradou vlastnického práva Shimadzu Kupujícímu o více než 20 % (dvacet procent), je společnost Shimadzu povinna na žádost Kupujícího převést Kupujícímu přebytečnou část nad rámec těchto 20 %.

f) Zastavení, zajišťovací převod práva a jiné zajišťovací dispozice se zbožím s výhradou vlastnického práva Shimadzu, jakož i s nároky, na která má Shimadzu právo, a jiné jednání Kupujícího, které zasahuje do práv Shimadzu, není dovoleno. Zapojení třetích osob – ať už jde o pohledávky postoupené společnosti Shimadzu nebo práva stanovená podle předchozích odstavců – musí být Kupujícím okamžitě nahlášeno Shimadzu, se zasláním všech dokumentů nezbytných k zapojení. Veškeré náklady na zapojení vynaložené společností Shimadzu ponese Kupující.

g)  Ve smyslu ust. § 2126 odst. 1 a 2 občanského zákoníku má Shimadzu právo na tzv. svépomocný prodej předmětu koupě v případě, že Kupující je v prodlení se zaplacením kupní ceny (a to i za předpokladu, že předání předmětu koupě není podmíněno zaplacením kupní ceny), a to na volném trhu na účet Kupujícího („prodej na volném trhu“) po předchozím upozornění Kupujícího a poskytnutím dodatečné přiměřené lhůty k zaplacení, přičemž Shimadzu je oprávněna započíst svůj nárok na kupní cenu („nárok na kupní cenu 1“) vůči nároku Kupujícího na výtěžek z prodeje na volném trhu. Jakýkoli zbývající rozdíl mezi nárokem na kupní cenu 1 vůči prvnímu Kupujícímu a výtěžkem z prodeje na volném trhu vrátí původní Kupující společnosti Shimadzu ve výši odpovídající škodě plus úrok. V případě prodeje na volném trhu má Kupující právo jmenovat potenciální zájemce. Kromě toho je společnost Shimadzu povinna informovat Kupujícího před uzavřením kupní smlouvy s třetí osobou, a uvést kupní cenu, a Kupující má možnost do sedmi dnů jmenovat lepšího zájemce, přičemž Shimadzu musí obdržet závaznou nabídku ještě ve stanovené lhůtě. Prodej na volném trhu bude proveden pouze tomu, kdo předloží nejlepší nabídku.

9. Softwarové licenční podmínky

Pokud Shimadzu poskytuje Kupujícímu v souvislosti s prodejem zboží, zařízení a vybavení („zakoupený hardware“) také počítačový program – bez ohledu na to, zda  se jedná o software operačního systému nebo uživatelský software (jakákoli forma počítačového programu dále nazývaná „software“), platí následující licenční podmínky:

a) Shimadzu uděluje Kupujícímu nepřevoditelné a nevýhradní právo užívat software jako autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, spolu s písemnou dokumentací ve spojení se zakoupeným hardwarem pro interní použití, a to na území České republiky (dále také „licence“). Duplikace softwaru je povolena pouze pro účely zálohování. Kupující není oprávněn rozmnožovat software pro jiné účely, poskytovat software třetím stranám (podlicencovat) nebo jakýmkoli jiným způsobem software šířit. Jakékoli rozšíření nebo modifikace softwaru plánované Kupujícím, jakož i jakýkoli jiný zásah do programu softwaru, musí být Shimadzu zavčasu písemně předem oznámen a není povolen bez výslovného písemného souhlasuspolečnosti Shimadzu.

b) Všechna práva související se softwarem náleží společnosti Shimadzu a zůstávají výlučným duševním vlastnictvím Shimadzu. Jakékoli zveřejnění softwaru nebo souvisejících písemných materiálů třetím stranám vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas společnosti Shimadzu. Kromě tohoto oddílu 9 VOP platí licenční podmínky použití, pokud existují, předávané se softwarem.

c) Licence se poskytuje za úplatu a licenční poplatek za software je zahrnut v kupní ceně zakoupeného hardwaru.

d) Společnost Shimadzu je oprávněna bez předchozího upozornění ukončit stávající licenční vztah s Kupujícím ohledně softwaru (odstoupením od licenční smlouvy, resp. od kupní smlouvy v části, kterou se poskytuje Kupujícímu licence), pokud Kupující porušuje výše uvedené licenční podmínky a po varování toto porušování okamžitě neukončí.

10. Záruka / odpovědnost

a) Shimadzu poskytuje šestiměsíční záruku na produkty dodávané společností Shimadzu.

b) Díly dodávané Shimadzu, u nichž se v důsledku vadného materiálu nebo vadného zpracování prokáže vada, budou dle uvážení Shimadzu opraveny ve společnosti Shimadzu nebo v prostorách zákazníka, nebo budou dodány nové díly (s vylepšením nebo na výměnu). Shimadzu nepřebírá žádnou záruku ani odpovědnost za vady způsobené běžným opotřebením. Důkazní břemeno ohledně toho, že byla vada přítomna již v době dodání a že nebyla způsobena neodborným zacházením nebo vnějším vlivem, nese Kupující. To platí také v případě, že změny, nápravu nebo opravu provedl Kupující nebo třetí strana bez písemného souhlasu Shimadzu.

c)  V našich popisech produktů pravidelně poukazujeme na to, že doba funkčnosti námi dodávaných zařízení závisí na zvláštním účelu a do velké míry na typu a době používání, a tak může být potřeba vyměnit určité díly, které se opotřebovávají, v delších nebo kratších intervalech. Na opotřebení dílů a spotřebního materiálu se nevztahuje záruka.

d) Zjištění vady musí být neprodleně písemně oznámeno, v případě zjevných vad do 8 (osmi) pracovních dnů po dodání, jinak Kupující nemá práva z vadného plnění, resp. ze záruky ani právo na náhradu škody způsobené vadou. V případě reklamace není Kupující oprávněn provádět na náklady Shimadzu jakékoli změny nebo úpravy bez souhlasu Shimadzu. Odmítnuté díly, které jsou v rámci reklamace společností Shimadzu nahrazeny, se stávají opět majetkem společnosti Shimadzu. Za provedené opravy nebo dodané náhradní díly odpovídá Shimadzu pouze do uplynutí záruční doby pro původní dodávku.

e) Pokud se oprava nebo výměna nezdaří (např. protože není možná, nezdaří se dvakrát nebo není v přiměřené lhůtě úspěšná), má Kupující dle svého uvážení nárok na snížení ceny nebo na odstoupení od smlouvy, pokud se nejedná pouze o drobnou vadu. Shimadzu přebírá jakoukoli další odpovědnost pouze v mezích bodu 10 písm. f) VOP.

f)  Shimadzu odpovídá pouze za škody vzniklé v důsledku úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti při porušení povinností ze strany Shimadzu nebo některého z jejích právních zástupců nebo pověřených osob. Odpovědnost společnosti Shimadzu za prostou nedbalost je vyloučena. Všechny důsledky odpovědnosti Shimadzu za finanční ztráty Kupujícího se omezují na částku příslušné kupní ceny.

g) Veškeré nároky ze záruky, z odpovědnosti za vady, a nároky na náhradu škody způsobené vadami dodávky nebo služby je nutné – pokud není vada společností Shimadzu výslovně uznána – uplatnit u soudu v promlčecí lhůtě jednoho roku, jinak dojde k promlčení těchto nároků.

11. Doplňující ustanovení

a) Pokud budou jednotlivá ustanovení VOP neplatná, zdánlivá nebo se stanou neúčinnými, neovlivní to platnost a účinnost zbývajících ustanovení VOP a smlouvy založené na těchto VOP nebo zahrnující tyto VOP (takové smlouvy v těchto VOP jednotlivě jako „smlouva“). Tato ustanovení budou nahrazena platnými a účinnými ustanoveními, která se z ekonomického hlediska co nejvíce blíží zamýšlenému účelu.

b) VOP a smlouva a její plnění se řídí výhradně českým právem, s výjimkou kolizních norem českého mezinárodního práva soukromého. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.

c) Místem plnění a placení je Praha, Česká republika.

d) Všechny nároky vyplývající z těchto VOP a ze smlouvy a jejího plnění budou řešeny před obecnými soudy České republiky. Místně příslušným je soud, v jehož obvodu realizuje Shimadzu svou činnost prostřednictvím odštěpného závodu Shimadzu Handels GmbH-organizační složka, IČO: 158 87 103, v České republice.

SHIMADZU Handels GmbH
sídlo: Laaer Strasse 7-9, A-2100
Koreunburg/Wien, Rakousko
zapsaná u zemského soudu Korneuburg HRB 1089a
dne 13.5. 1999 se zápisovým číslem 10

podnikající v České republice prostřednictvím
svého odštěpného závodu:

SHIMADZU Handels GmbH-organizační složka
Sídlo: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
korespondenční adresa: Ocelářská 1354/35, 190 00 Praha 9
IČ: 15887103
DIČ: CZ15887103
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7192

Top of This Page